ZGH Bolesław S.A.

Warszawski Klub Tenisowy Mera
17 February 2021
Korty MOSiR Katowice – Janów
17 February 2021

ZGH Bolesław S.A.

W kwietniu 2014 roku wdrożono tutaj program modernizacji wyeksploatowanego oświetlenia rtęciowego, obejmujący wymianę 422 starych lamp na nowe. Wymiana na nowoczesne przemysłowe oprawy półprzewodnikowe typu LED objęła głównie część górniczą i odbyła się w halach przeróbki mechanicznej – budynku flotacji i młynowni. Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław" w Bukownie.

Tam właśnie wymiana tradycyjnego źródła światła na wysokości 16-20 metrów była nie tylko kosztowna i kłopotliwa, ale również wpływała na ruch produkcyjny zakładu.

Decydującymi argumentami przemawiającymi za wyborem właśnie takiego rozwiązania, w miejscu gdzie operują ciężkie maszyny, suwnice, okazała się trwałość opraw i ich odporność na drgania mechaniczne. Zużyte oprawy, głównie o mocach 500 i 400 wat zastąpiono 150 i 100 watowymi oprawami LED. To natomiast przełożyło się na ponad trzykrotne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Dzięki temu, cała inwestycja spłaci się w przeciągu 20 miesięcy, czyli w czasie krótszym niż udzielona gwarancja, a zakłada się, że oprawy te powinny bezawaryjnie służyć przez okres ponad 5 lat. Należy podkreślić, że półprzewodniki nie zawierają szkodliwych substancji i emitują jedynie widzialne przez ludzkie oko pasmo świetlne, w związku z czym oczy nie są narażone na szkodliwe promieniowanie jak nadfiolet czy podczerwień.

W tym tylko zakładzie założono osiągnięcie trwałego efektu ekologicznego i energetycznego w postaci oszczędności energii elektrycznej na poziomie 1 247 MWh(megawatogodzin)/rok.

A jak wygląda to w skali Polski?

Inwestycja w modernizację istniejącego oświetlenia na LED-owe w całej Polsce umożliwiłaby rocznie zaoszczędzić tyle prądu, ile dostarcza elektrownia o mocy 2 gigawatów. Mimo to, wielu przedsiębiorców wstrzymuje się, licząc na to, że ceny technologii półprzewodnikowej będą spadać. Istotnie, nowe generacje LED-ów pojawiające się co kwartał, dostarczają większą ilość światła przy mniejszym zużyciu energii elektrycznej, dzięki temu ceny spadają. To proces ciągły, który sprawia, że nowe instalacje będą coraz bardziej atrakcyjne. Nowa Perspektywa Finansowa UE na lata 2014-2020 i program Horyzont 2020 mocno stawiają na innowacyjność, nowe zielone technologie i efektywność energetyczną, a dostępnych mechanizmów finansowania jest coraz więcej.

Ta inwestycja w Zakładach Górniczo-Hutniczych miała szansę zostać zrealizowana już teraz. Jest największą dotychczas zrealizowaną przemysłową inwestycją LED w Polsce. Udała się to nie tylko dzięki pomocy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W dużej mierze zadecydował zdrowy rozsądek i racjonalna kalkulacja.